arbetsmiljorond

Det finns många faktorer som påverkar arbetsmiljön, för att ha kontroll på dessa faktorer använder vi oss av många verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett av de främsta verktygen vi använder för att analysera dessa faktorer är arbetsmiljörond.

Vid genomförandet av arbetsmiljöronder deltar arbetsmiljöansvarig, skyddsombud samt vid behov tekniker eller andra personer med specialkompetens inom olika områden. Ronderna planeras för varje kalenderår utifrån den analys som görs innan planeringen och som innefattar dels händelser som skett under året dels planerade förändringar under kommande år.
Även händelser såsom olycksfall, tillbud ligger också till grund inför planeringen, psykosociala frågor skall också belysas under planeringen.

Utöver detta planeras också sk. riktade ronder mot tex. kemikalier, fordon, ergonomi, skyddskläder etc.
Vi genomför också ronder mot de byggprojekt som pågår där byggherren tillsammans med beställaren och skyddsombud ingår, dessa ronder planeras ofta med kort varsel men genomförs innan arbetet startar och frekvensen är relativt hög.
Byggronden ingår också i den slutanalys som görs vid större förändringar i en sk. vitbok.

För områden som är högt belastade med tillbud och olycksfall samt genomgår större tekniska eller organisatoriska förändringar genomförs ronderna med hög frekvens medan områden där dessa faktorer förekommer mer sällan genomförs ronderna med något lägre frekvens.
Uppföljning av påpekanden under ronderna sker vid lokala arbetsmiljökommittéer och förs uppåt i skyddsorganisationen utifrån allvarlighetsgrad och frekvens.

Ett påpekande som kvarstår utan åtgärd efter sex månader rapporteras till högsta arbetsmiljöansvarig, platschef, men kan också rapporteras direkt till Arbetsmiljöverket.
Övergripande kontroll av rondernas genomförande utförs av högsta arbetsmiljökommitté där platschefen är ordförande och fabrikschefer är ordinarie deltagare tillsammans med de fackliga organisationerna.