Tillbud

Vad är ett tillbud ?

Tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till skada på person,
egendom, utrustning eller miljö.

Det viktiga är att fundera igenom hur man skall förhindra att det inte
händer igen genom att göra en utredning samt åtgärda.
Att åtgärden har genomförts kontrolleras på efterföljande arbetsmiljörond.

Tillbuden sammanställs vid återkommande genomgångar både lokalt
och centralt och ligger till grund för kommande prioriteringar både genom
planerade skyddsronder men även för planerade utbildningar samt
övergripande kampanjer med fokus på arbetsmiljön.